Privacyverklaring

Muziekvereniging De Eendracht hecht veel waarde aan de bescherming van je
persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Muziekvereniging De Eendracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging De Eendracht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Muziekvereniging De Eendracht
Nieuwe Markt 3a,
5401 HB Uden
www.eendrachtuden.nl
info@eendrachtuden.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Muziekvereniging De Eendracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
– Je te informeren over optredens, repetities en overige zaken in het belang van de vereniging

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekvereniging De Eendracht verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deel uitmaakt van onze vereniging en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gevolgde muziekopleidingen
– Muziek instrument
– Lidmaatschap in het verleden
– Algemene vaardigheden / kwaliteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eendrachtuden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Muziekvereniging De Eendracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Muziekvereniging De Eendracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekvereniging De Eendracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van ons doel. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muziekvereniging De Eendracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Muziekvereniging De Eendracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muziekvereniging De Eendracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eendrachtuden.nl .

Muziekvereniging De Eendracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muziekvereniging De Eendracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eendrachtuden.nl

Wijzing privacyverklaring

Muziekvereniging De Eendracht kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen via onze nieuwsbrief. De laatste wijziging vond plaats op 26 januari 2023. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als je deze wilt raadplegen.

Download de privacyverklaring hier